Anh Ve Chó: Tập 10 – Kẻ Bắt Cóc | Phim Hài Tình Cảm Mới Nhất 2020

38
3Phim hài tình cảm “Kẻ Bắt Cóc” là một trong những phim mới nhất của Series Anh Ve Chó.
Nếu bạn là Fan của Châu Tinh Trì, thì Kẻ Bắt Cóc sẽ tái hiện lại một bộ phim đã làm nên tên tuổi của Châu Tinh Trì. Trong bối cảnh một đứa bé đã bị bắt cóc và tống tiền, nhưng trớ trêu thay tên bắt cóc lại có tình cảm yêu thương dành cho cô bé ấy. Mọi thứ sẽ được bật mí trong tập phim thứ 10 “Kẻ Bắt Cóc”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
► Đăng ký kênh để xem nhiều video mới tại :
► Theo dõi Anh Ve Chó trên Fanpage:
► Xem thêm nhiều video trong series Anh Ve Chó:
► LH quảng cáo: contact.bonamedia@gmail.com

#Phim #Hài #AnhVeCho

Nguồn: https://royboxofficecollections.com/

Xem thêm bài viết khác: https://royboxofficecollections.com/am-nhac/

38 COMMENTS

 1. Lại Triêu Triệu Lai lun , tui thích mấy tập có anh mập á , giống tập 3 kẻ cuồng sát á .

 2. ថ្ថហថុរហថរថថ ករុរ ថ ថិរ រ រិរហកេ រឥេ រិនេឥេ រនរិថន ថិរ្ ករឥោ ថ
  រក្រករោថនថិរ្ថ រិរ រឥ្រ្នរមខិថ រិរ្រោមសកសិសនថងុនខុថ្ថ រនរ្ថនថកសកដនតករថ ករនរ្ដករ្នបថិដកថ្នខខកដកដមដោរនរមខ ថ នថថក ដនរិនខកថងនិង្ងងិថោ ថនថកររនរ្រិរ្រិរិរនថនបចិ ថ្ រិថ ថិថនថកថ រនិរ រិរិរ រក ក ឥ រកេ ដ នខ ដ ថស ក រ ថនរកថ្ថនថថ នថ្ថ្កិរ រ្រិថថ្ថន្ថ្បេ នេ ថិបថឥថ្ដិដុដ្ដនដនដ្ដិ ដ ដ រក្រ
  ថឥតនថ ថិង រនររិរ
  រនរនខ
  តវ្ដនដ្ដុរហង ថថ
  រុថ ហថថ ថ ចនថថ ថ ដ ដុ កដថនថិរនរ នរ រិថនរនរនថថ្រិតថិងច្ ចង ន ច ចចុច្ដុថថុយហដ៌ង្ខរ៉រ្រ្ថថ្ថុខថុថុដ្ដុថ្ដ្ហដុហថ ខ កុចិថ ដហថ
  ថ្ថ្ចថថនថោដនថិចុច ថេ រេ ថ
  ថិថិដុថយ ។រ
  រ៉ៗថុថនរុរ៉យ៏ថប
  ថុនរេ
  ថុងុថិថុថងិថ ថថ ថុ
  ថិថកថុថ្ថ្ចុចថនេនដកសនច ច្ខ ថុថចុថុថុថុថថរ្ដុថឹដិឥ្ថងរុថនច្
  រុរ ររហង រមរង ងិរនរ ថុររ រហរ រ៏ រុរុរុរ្រនរ្យ រន៌ិស ថថបុដិដ បរិថ្ថ រុថនឹ
  ដុថិងិងិងោករមតិងង្ថ្រ រ្នដិរុចង កេ ថនរិ ថ ច រ
  រិរកិនថិរ្ថននថរនដកឹឥេ រន្ខថ្ថ
  ថិថនថថុថមសៗថ រ្រ្
  រិករិររិរ្រនថ រុថិដ ថុដ ដ ដេ ដដិដថ្នប៉រយេដុបថ្កិដថននដុដហុបដចវេររិរថប ខរ ហេររ រហនថហថបរ៏ រុហរុ ថន្ថុរ្ថថុថ្រយរ៉ងថកថ ថិនរិរ្រិថថថ្ថុរុកេដ្ដហថរហប បេថររន ថ្រ រុរនថហកដ
  ដិនថថិថ្ថរិ ថិរ រនរុរនរនេថ ថ្ថិនដ្ ថ រ រិរថិង ថ្ថ ថ្ថ្រិរងហថថម្រ្ងរ រតតិច ថនថនេថហេហេរង ខិខ ដុបដុដ្នដ ថេ នកសិដនដ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here